Keurmerk

Garantie / Klachtenafhandeling

Garantie

1.       De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

2.       Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

3.       Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Klachtenafhandeling 

 

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

Wij doen ons uiterste best om alles naar wens te laten verlopen. Mocht u desondanks toch een klacht hebben, horen wij dat graag. Wij proberen uiteraard de klacht naar ieders tevredenheid op te lossen

.

Heeft u een klacht over een geleverd product?

Stuur een mail naar info@bavepabanden.nl

Je ontvangt van ons een bevestiging van de ontvangst van de klacht. We nemen binnen 14 dagen contact met u op over de afhandeling.

 

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld worden, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Bavepa bij is aangesloten.